Main Logo

Wednesday 8 November 2017

යථාර්ථය නිර්වචනය කිරීම  


යථාර්ථය නිර්වචනය කිරීම

රූත් ඊ කැස්ට්නර් කියන්නේ මේරිලන්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාවේ පදනම ගැන අධ්‍යයන කරන කණ්ඩායමේ මහාචාර්යවරියක්. ඇය පසුගිය දා තවත් දෙදෙනකු සමග පළකළ පත්‍රිකාවක ක්වොන්ටම් භෞතිකයේ විසඳුම්වල දකින්නට ලැබෙන අධිස්ථාපන (සුපර්පසිෂන්) මූලධර්මයෙන් කියැවෙන විසඳුම් ද යථාර්ථ විභවයක් ලෙසට සැලකීමට යෝජනා කර තිබුණා. ක්වොන්ටම් විසඳුමක අවස්ථා දෛශික ගණනාවක් තිබෙන නමුත් අප නිරීක්‍ෂණය කරන්නේ එක් දෛශිකයකින් නිරූපණය කෙරෙන්න පමණයි. අනෙක් අවස්ථා වෙනත් අවශ්‍යතා යටතේ නිරීක්‍ෂණය වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒවාත් යථාර්ථ විභව ලෙස ගැනීමටයි කැස්ට්නර් යෝජනා කර ඇත්තේ. මෙය අලුත් අදහසකට වඩා පැරණි අදහසක් වර්ධනය කිරීමක්. මේ අවස්ථා දෛශික ගැන මා ද කලකට පෙර පත්‍රිකාවක් පළ කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් යථාර්ථය ගැන මා මගේ අදහස් කිහිපයක් රූත් කැස්ට්නර්ට දැන්වූවා. මේ ඈ හා මා අතර ඇති වූ සංවාදය. මගේ අවසාන ප්‍රතිචාරයට ඇය ප්‍රතිචාරයක් දැක්වූයේ නැහැ. සමහර විට මගේ අදහස්වල කිසිදු වටිනාකමක් නැතැයි ඈ සිතන්න ඇති. මා ඒ සංවාදය මුළුමනින් ම පළ කරන්නේ යථාර්ථය යනු කුමක් දැයි බටහිර දාර්ශනිකයන්ට හා භෞතික විද්‍යාඥයන්ට නිර්වචනය කිරීමට නොහැකි බව පෙන්වීමටත් යථාර්ථය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් දැයි විස්තර කිරීමට ඔවුන් අපොහොසත් බව පෙන්වීමටත්. මේ සංවාදය හා ඉන් මතුවන කරුණු පිළිබඳ විවරණයක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න. එතෙක් මෙයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් වළකින්නේ නම් මැනවි.  
19 thoughts on ““Taking Heisenberg’s Potentia Seriously” Featured on Science News Blog”


 Dean Waters says:

October 16, 2017 at 10:18 pm

Exceptional clarity and timeliness! This paper addresses the consequences of a peculiarly connected, but still potentially comprehensible universe. Bravo to all of you! Combined with your other recent work, this has helped bridge a gap in my visualization of ‘simple’ polarization entanglements, “weak” measurements and their implied entanglements, and coherent quantum entities. Good stuff! ;-)


Reply

 rekastner says:

October 16, 2017 at 10:39 pm

Thanks very much, Dean! Very glad to hear that this makes sense and is useful to you. Have you seen: https://arxiv.org/abs/1709.09367


Reply

 Dean Waters says:

October 18, 2017 at 10:08 pm

I’ve only done a first pass on that paper, but yes. It sent me scurrying to read your other work to better understand your terminology and justifications. I now have wrinkled printouts of PTI & Relativity (2012), Heisenberg Potentia, and Status of Measurement Problem from September. I’ve printed, but not read Weak Measurements from March, though with a quick scan I think I get the idea. I’ve been stuffing your papers in a pocket and bring them to work to read during lunch and on breaks.

I will tackle your co-authors’ work, but your work is easier for me to read.

Long story, but I actually own a hard cover copy of Cramer’s Quantum Handshake, so I saw you referenced there. And this summer I came across a sly wink from Roger Penrose in reference to some ‘interesting work by Ruth Kastner’ in his Fantasy, Faith and Fantasy. I didn’t get a chance to try to see who you were until I saw Taking Heisenberg’s Potentia Seriously while scanning the Arxiv newsfeed. And … that lead me here.


 Dean Waters says:

November 2, 2017 at 10:29 am

Correction. In this Universe, Roger Penrose has not mentioned your work. My bad. In my mind that does nothing to diminish the importance of your work! Nalin de Silva says:

October 17, 2017 at 5:59 am

Please find a paper I wrote sometime ago on a similar topic

Reply

 Nalin de Silva says:

October 17, 2017 at 6:02 am

The paper 1006.4712 Arxiv On Quantum Ontology


Reply

 rekastner says:

October 17, 2017 at 1:33 pm

Thanks, I will take a look.


Reply

 Giulio Prisco (@giulioprisco) says:

October 26, 2017 at 3:14 am

Awesome paper Ruth! I stumbled upon while researching ideas related to Kauffman’s last book “Humanity in a Creative Universe” (also awesome). Using the terminology that you use in the paper, it still seems to me more of a principle theory than a constructive theory where one can “see physical processes at work.” It’s certainly true that “imaginability must not be made the test for ontology,” but can you propose some kind of intuitively visualizable model? If potentia are ontologically real, they are “things” in a mathematical space that is also ontologically real. How to model that space and it’s interaction with space-time as-we-know?


Reply

 rekastner says:

October 26, 2017 at 3:25 pm

Thanks very much Giulio! And yes, the constructive theory for this is RTI, presented for the layperson in Understanding Our Unseen Reality, and in more technical form in The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics: The Reality of Possibility


Reply

 Giulio Prisco (@giulioprisco) says:

October 27, 2017 at 2:16 am

Thanks for replying Ruth, I have both your books, will go through them again. How does the Relativistic Transactional Interpretation relate to Kauffman’s ideas on free will and an open universe embedded in a wider realm of possibilities? Free will seems to require (hidden) non-randomness, where does that come from?


 rekastner says:

October 27, 2017 at 2:50 pm

RTI is a theory about quantum systems, but I interpret the quantum systems as the potentiae. That is, they are not spacetime actualities. RTI details how the quantum potentiae become actualities through the process of ‘measurement’, which isn’t really ‘measurement’ in classical terms, but rather the emergence of spacetime events (which are the actualities).

Re free will, RTI does not go into free will specifically, but it leaves room for it. I discuss that briefly on pp 182-8 of “Understanding Our Unseen Reality”. For more technical details, see http://philsci-archive.pitt.edu/11893/Reply

 Nalin de Silva says:

October 28, 2017 at 6:57 am

Reality is our creation. There is no objective reality independent of the observer. Recent experiments on delayed measurements using satellites is not in disagreement with this view.

The potentials as embodied in the state vector may not be seen by the observer. However, it is the observer who decides on what he wants as reality. The sensory perceptible world has been considered to be the reality but it has to give away to other interpretations of :”reality”/

Nalin de Silva
On Sat, Oct 28, 2017 at 1:50 AM, Transactional Interpretation wrote:

> rekastner commented: “RTI is a theory about quantum systems, but I > interpret the quantum systems as the potentiae. That is, they are not > spacetime actualities. RTI details how the quantum potentiae become > actualities through the process of ‘measurement’, which isn’t really ‘me” >

Reply rekastner says:

October 28, 2017 at 1:18 pm

Thanks, but that’s a metaphysical position that is not at all obligatory. Recall the parable of the Blind Men and the Elephant. Their perceptions and theories about what they sense are limited, but there’s still an elephant out there.Reply

 Nalin de Silva says:

October 29, 2017 at 7:08 am

Is there a reality independent of the observer. ? Is it possible to demonstrate that there is a reality independent of the observer without appealing to an observer?On Sun, Oct 29, 2017 at 12:18 AM, Transactional Interpretation wrote:

> rekastner commented: “Thanks, but that’s a metaphysical position > (idealism) that is not at all obligatory. Recall the parable of the Blind > Men and the Elephant. Their perceptions and theories about what they sense > are limited, but there’s still an elephant out there.” >


Reply

 rekastner says:

October 30, 2017 at 12:05 am

Is it possible to demonstrate that there is no reality independent of the observer? This is why these are metaphysical positions, and it’s inadvisable to make dogmatic assertions either way. We simply don’t know. But we can certainly point to situations (such as the Blind Men and the Elephant) where the men would be wrong to conclude that there is no reality independent of their observations. Which is why they would not want to dogmatically assert such a claim.Reply

 Nalin de Silva says:

October 30, 2017 at 2:08 am

The blind men have their own realities. The observer who perceives and conceives the “elephant” as the elephant is only another reality. As long as we cannot establish that there is a reality independent of the observer, reality itself remains metaphysical, How does one define “reality”?Reply

 Nalin de Silva says:

November 1, 2017 at 7:42 pm

The blind men conclude certain “facts” depending on their senses. It could be considered as their “realities”. With our senses we conclude that the real elephant is not what the blind men describe as the elephant.

The “reality” depends on the senses and we should not conclude what we sense as the reality. The reality .is not independent of the observer.On Mon, Oct 30, 2017 at 11:06 AM, Transactional Interpretation wrote:

> rekastner commented: “Is it possible to demonstrate that there is no > reality independent of the observer? This is why these are metaphysical > positions, and it’s inadvisable to make dogmatic assertions either way. We > simply don’t know. But we can certainly point to situations (” >Reply

 rekastner says:

November 2, 2017 at 1:31 am

Sorry, but you’re still making dogmatic statements that are non sequiturs. I.e. they don’t follow from any argument. In the example of the Blind Men and the Elephant, each makes a theory based on his sense impressions. Nothing about that shows that there is no reality independent of their sense impressions. You’re just asserting that without argument, Nalin de Silva says:

November 3, 2017 at 12:55 am

Could you define reality please. It will make this discussion purposeful.

For example is reality the sense impressions of a “normal” person. Then of course the question arises as to who a “normal” person is.

Is reality the sense impressions of a “normal” person and the scientific theories that are not usually sensory perceptible.Or is reality something else?Is it possible to conclude by argument that there is a reality starting from your definition of reality.

Thank you.මේ ලිපිිය ද තවත් ලිපි ද කාලය වෙබ් අඩවියෙන් කියවිය හැකි ය.

http://www1.kalaya.org

නලින් ද සිල්වා

2017 නොවැම්බර් 08